Πρόσκληση Στρατευσίμων που γεννήθηκαν το έτος 2003 (κλάσεως 2024) για κατάθεση Δελτίου Απογραφής

12

Σύμφωνα με το υπ΄αρ. Φ.430/62/29484/Σ.16554/16-11-2020 έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής, σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι που γεννήθηκαν το έτος 2003 (κλάσεως 2024), υποχρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες, Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) από 2 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Μαρτίου 2021. Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται είτε στις Στρατολογικές Υπηρεσίες του τόπου διαμονής των ενδιαφερομένων είτε στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες είτε ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του νέου κορονοϊού Covid-19.

Οι στρατεύσιμοι οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους ή να αποστείλουν  πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα κάτωθι:

1) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικό διαβατήριο

2) Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

3) Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr

4) Εφόσον οι στρατεύσιμοι έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, για τα οποία πιθανολογείται η ακαταλληλότητα για στράτευση, μπορούν να υποβάλλουν σχετικές ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις, στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.

Στο Δελτίο Απογραφής θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται  ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ E-mail.

Εφόσον οι στρατεύσιμοι κωλύονται για οποιονδήποτε λόγο, η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει μέσω ειδικού πληρεξούσιου (η πληρεξουσιότητα θα πρέπει να αποδεικνύεται εγγράφως).

Για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση, απορία ή πληροφορία, οι στρατεύσιμοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 213.1501720, 213.1501721, 213.1501723, 213.1501725, 231.1501727, 213.15017300) ή σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία. 

Η μη κατάθεση του Δελτίου Απογραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας συνεπάγεται διοικητικές κυρώσεις (μηνιαία ή δίμηνη πρόσθετη στρατεύσιμη στρατιωτική υποχρέωση σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή μη υποβολής, αντίστοιχα).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play