Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο του έργου: “Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου”

24

Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο του έργου: “Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωμάτων Δήμου Διονύσου”


Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο του έργου : “ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τους όρους της εγκεκριμένης με την υπ’ αριθμ. 478/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Διονύσου διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), προϋπολογισμού Δαπάνης 5.000.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24 %).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP

Download on the App Store Get it on Google Play